Kamerový systém areálu Amulle, a.s. Brno Olomoucká. - Amulle

Přejít na obsah
Kamerový systém (GDPR):
Informace o zpracování osobních údajů
Kamerové systémy areálu Amulle, a.s. Olomoucká 3419/7, Brno

Vážený návštěvníku areálu Amulle, a.s. Vstupem nebo vjezdem do areálu jste se dostali do zorného pole našich kamer a tedy na naše záznamy. Společnost Amulle, a.s. tak zpracovává vaše osobní údaje ve formě kamerového záznamu.
Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozováním kamerového systému a byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

1. Správce osobních údajů
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Obchodní firma Amulle, a.s., se sídlem Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno
OR B 6865 KS Brno
IČ 016 13 651
(zpracovatel)
Správce můžete kontaktovat na tel.: +420 517 578 111 nebo  e-mail: info@amulle.cz

2. Přístupnost osobních údajů – ostraha areálu
Společnost LARN Brno spol. s r.o. , se sídlem Všetičkova 31, 602 00 Brno
OR C 1748 KS Brno
IČ 188 29 066

Společnost LARN Brno spol. s.r.o. má přístup pouze k přehledovým kamerám, které slouží pouze k okamžitému odhalení nezákonného jednání nebo porušování vnitřních pravidel areálu na komunikacích.
Společnost LARN Brno spol. s.r.o. můžete kontaktovat na tel: 543 242 791

3. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování
Kamerové systémy využíváme k:
1. zabezpečení a ochraně majetku a zdraví osob, kteří využívají služeb našeho areálu
2. zabezpečení a ochraně našeho majetku
Oba tyto účely jsou naším oprávněným zájmem ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tím je splněna zákonnost zpracování těchto dat.
Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana podnikání, majetku a zdraví osob vyskytujících se v areálu a také péče o životní prostředí.
Kamerový systém Amulle, a.s. nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob (např. toalety, sprchy, šatny), prostory pronajaté. Neslouží k systematickému sledování osob.

4. Osobní údaje a jejich zpracování
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou záznamy z kamer, umístěných v prostoru areálu a na chodbách společných částí budov.
Doba zpracování
Kamerové záznamy uchováváme po dobu 7 dnů. Pokud dojde k podezření z trestného činu, budeme je uchovávat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení. Výjimkou jsou záznamy z kamer určených ke snímání RZ vozidel, které vjíždějí a odjíždějí z areálu. (okruh č.6). Tyto údaje jsou uchovávány následovně:
Video záznam 20 dní
Fotky vozidel 60 dní
RZ výřez vozidel na dobu neomezenou
Předávání dat
Záznamy z kamer nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní kontrolu.
Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a my jsme povinni je předat orgánům činným v trestním řízení.Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

5. Umístění kamer
Informace o umístění
Informace o sledovaných prostorech jsou umístěny v prostoru každého vstupu a vjezdu viditelnou informační cedulkou s odkazem na stránky www.amulle.cz. Kamerový systém se skládá z několika kamerových okruhů.
Okruh 1 (digitální kamery, 1920x1080, některé s PTZ)
Zařízení umístěno v budově Amulle, a.s. v uzamčené kanceláři
1. Hlavní vrátnice, turnikety z ulice Životského, Brno
2. Směr hl. vrátnice
3. Turnikety z ulice Olomoucká, Brno
4. Parkoviště na ulici Neklanova, Brno
5. Vjezd z ulice Neklanova
6. Vjezd z ulice Neklanova
7. K jídelně  
8. Kotelna
9. Turniket z ulice Kuklenská
10. Turniket z ulice Kuklenská (parkoviště)
11. Vstup do skladových prostor Amulle, a.s.
12. Vjezd do skladových prostor Amulle, a.s.
13. Výtahy v budově OHZ
14. Skladové prostory  Amulle, a.s.
15. Monitoring oplocení pozemku v zadní části areálu
16. Vstup do budovy Amulle, a.s.
Okruh 2 (analogové kamery)
Zařízení umístěno v hale v uzamčeném racku.
1. Vrata Haly 96
2. Vrata Haly 96
3. Manipulační prostor haly 96
Okruh 3 ( analogové kamery)
Zařízení umístěno v budově Amulle, a.s. v uzamčené místnosti.
1. 2.NP turniket vlevo
2. 2.NP prostřední turniket
3. 2.NP turniket vpravo
4. Přístavek sedan severní vchod
5. 1.NP vstup
6. 1.Np vstup do budovy
7. Přístavek východní vstup
8. Parkoviště Šámalova turniket
9. Parkoviště Šámalova turniket jiný úhel
Okruh 4  (digitální kamery, 1920x1080, některé s PTZ)
Zařízení umístěno v budově Amulle, a.s. v uzamčené kanceláři
1. Rezidentní vjezd - vjezd
2. Rezidentní vjezd – výjezd
Okruh 5 ( analogové kamery s PTZ)
Zařízení umístěno v budově hlavní recepce pod trvalým dohledem ostrahy areálu.
1. Vjezd na parkoviště z ulice Olomoucká
2. Autobrána z ulice Neklanova
Okruh 6 (digitální kamery, 1920x1080, snímání RZ vjíždějících vozidel)
Zařízení umístěno v budově Amulle, a.s. v uzamčené kanceláři
1. Vjezdová kamera namířena na prostor vjezdu na ulici Neklanova
2. Výjezdová kamera namířena na prostor výjezdu na ulici Neklanova


6. Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech (viz. čl. 1 tohoto dokumentu), a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adresu Amulle, a.s., Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno s konkrétním požadavkem.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.


7. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.


8. Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


9. Právo na opravu
V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových záznamů není ale toto právo relevantní.


10. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


11. Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


12. Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.


13. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování (v případě kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, toto právo tedy není relevantní).


14. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.
Informace o areálu:
68 budov
156.000 m²
21.239 m² kanceláří
48.337 m² výrobních prostor
6.191 m² skladů
5.552 m² technických prostor

Služby pro Vás:
individuální přístup
restaurace v areálu (snídaně, obědy, večeře)
poliklinika v areálu
připojení vysokorychlostního internetu
pronájem systémového úložiště
přístup 24/7/365 non-stop
uzavřený, plně hlídaný areál
kontrola docházky zaměstnanců

Výhody areálu:
zaměření na strojírenství a energetiku
excelentní lokace areálu
2 km od centra Brna
cca 100 m od dopravního okruhu města
okamžité dálniční napojení
mezinárodní letiště 8 km (13 min)
excelentní dostupnost pro zaměstnance
      - tramvaj č. 8, 10, 12
      - autobus č. 44, 47, 49, 76, 77, 84
      - trolejbus 31, 33 a  vlaková zastávka
bezproblémová manipulace s náklady TIR
kvalifikovaná pracovní síla – 13 univerzit
Amulle, a. s. 2023
Návrat na obsah